به بهانه گرفتن اسکار سیاسی ۲۰۱۲ توسط اصغر فرهادی
ماظره جالب و شنیدنی استاد فراستی با امیر پوریا با موضوع نقد جدایی نادر از سیمین
۲۹۰۵