در این صوت که حدود ۱۳ دقیقه است در مورد نقد چند لایه فیلم شرح و توضیح آن صحبت  شده است توسط مرتضی حیدری منتقد فیلم سایت نقدفا